Official Website of CSI Parish Kattakada, Thiruvananthapuram, Kerala

Official Website of CSI Parish Kattakada, Thiruvananthapuram, Kerala
Red Colour Orange Colour Green Colour Blue Colour

Wide Default

 

Wards of Our Parish

Sl. No.
Ward

Deacon

Phone
 
1.  Church Compund - Mulayamcode  Smt. Ajantha Kumari  8129745877
2. Thekeveedu Lane - Kuzhalar 

Sh. Joel Sudhakar

 9745202044
3.   Nakramchira - Paleli - Onamcode Sh. Mohanadas  9495059878
4.   Chamavila - Mulamoodu Sh. B Bright Singh  9495302818
5.   Poonjamcode - Nadukani Sh. Ansalam  9995933326
6.   Kattakode - Villidumpara Sh. Jose Kumar  9961081969
7.   Kollavilakam - Puthuvakkal - Thiruvananthapuram Sh. E Vijayaraj     9349141072
8.   Killi - Moongode - Kanchiyoorkonam Sh. Binu G R  9895154173
9.   PRWHSS Compound - Choondupalaka  - Pongarakonam    Smt. Laji      8281432485
10.   Kakkamugal - Muthiyavila Sh. Shine V G  9497471225
11.  Charupara - Kulathottumala Sh. M F Dixon Raj  9495521950